[Fw: Инфо инвестиционен кредит ]

From: Mariana Manolova <m.manolova_1972_at_abv.bg>
Date: Mon, 11 Feb 2013 13:33:35 +0200 (EET)
X-Mozilla-Status: 0001
Received: from mail31.abv.bg (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by mail31.abv.bg (Postfix) with ESMTP id E186017C29 for <dobrev_k_at_abv.bg>; Mon, 11 Feb 2013 13:33:35 +0200 (EET)
To: dobrev_k_at_abv.bg
Message-ID: <340595789.71471.1360582415919.JavaMail.apache_at_mail31.abv.bg>
X-Originating-IP: 83.228.5.183


 
Това е официалният вариант на инвестиционният кредит, като след това сме говорили за 6 % лихвен процент, а не 7%.


attached mail follows:
Здравей Марианка, изпращам информация за инвестиционен кредит. Размера е условен, тъй като не знам колко точно ще е ……. Изпращам и примерен погасителен план за срок от 10 години.

За въпроси и коментари оставам на разположение. Посочените лихвите и такси са тези които със сигурност мога да постигна….можем по-принцип да се борим и по надолу, но няма да е нещо съществено

Вили

Параметри

ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ

Цел на кредита

1. За рефинансиране на инвестиционен кредит към КТБ
2. За рефинансиране на заеми от др.кретитори

Валута

BGN

Размер

2 000 000


До 80% от стойността на одобрения за финансиране инвестиционен проект, без ДДС.

При рефинансиране

Допуска се, включително и финансиране на такси и комисионни, свързани с предсрочното погасяване на рефинансираната експозиция.

Собствено участие

1. Не по-малко от 20% от размера на кредитираната сделка.

УсвояванеЧестота на усвояване

1. Еднократно – усвояването следва да бъде извършено не по-късно от 3 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;

ИздължаванеМаксимален срок

1. До 10 години, считано от датата на подписване на договора за кредит – за ново строителство, разширяване, реконструкция и придобиване на недвижима собственост за нуждите на бизнеса;

Гратисен период за главницата

1. До 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит – за ново строителство, разширяване, реконструкция и придобиване на недвижима собственост за нуждите на бизнеса;

Начин на погасяване

Съобразно договорен с договора за кредит погасителен план:
1. Намаляващи месечни вноски;
2. Индивидуален план на погасяване;

Честота на погасяване

Периодични погасителни вноски с честота от 1 месеца.

Падеж

На определена в договора в договора за кредит дата

Предсрочно издължаване

Допуска се след заплащане върху предсрочно погасявания дълг по кредита на комисиона за предсрочно погасяване съобразно Тарифата на Банката.

Лихвени условия

7 % годишна лихва

Лихвен процент за редовен дългВид лихва

Плаващ лихвен процент.

Метод на изчисляване на лихвата

Реален брой дни/360 дни

База за начисляване

Редовна главница

Честота на погасяване

Съгласно договорен с клиента погасителен план.

Дата на падеж

Съгласно договорен с клиента погасителен план.

Гратисен период за лихвата

-

Лихва за просрочена главницаФормиране на лихвата

Съгласно действащия към момента бюлетин за минималния размер на лихвените нива по кредитни продукти Банкиране на дребно.

Вид лихва

Плаващ лихвен процент.

Метод на изчисляване на лихвата

Реален брой дни/360 дни

Формиране на лихвата

Съгласно действащия към момента бюлетин за минималния размер на лихвените нива по кредитни продукти Банкиране на дребно.

Вид лихва

Плаващ лихвен процент.

Метод на изчисляване на лихвата

Реален брой дни/360 дни

Такси и комисиони

Такса за първоначален преглед на искане за кредит

0,15 % мин.300 лева, мах.5000 лева

Еднократна комисиона за управление

1 %

Комисиона за управление за всяка година

0,5 %

Комисиона за ангажимент

1 % годишно - от датата на договора до първо усвояване на кредита

Комисиона за предсрочно погасяване на кредит

По Тарифа към момента на погасяването

6. Обезпечение

Хотелски комплекс „Белчин Гардън“.
Изисква се имуществена застраховка на обезпечението от съгласувана с Банката застрахователна компания срещу минимум следните рискове: пожар, експлозия, наводнение, природни бедствия, в т.ч. земетресение.
Поздрави

----------------------------------------
Виолетка Стойкова
Търговски мениджър

УниКредит Булбанк АД
Бизнес център София Батенберг
ул."Княз Александър І" № 12
1000 София, България
Phone: + 359 2 9357 828; Fax: + 359 2 9357 810
Cell.: + 359 894 500 395
mailto:violetka.stoykova_at_unicreditgroup.bg
http://www.unicreditbulbank.bg

УниКредит. За нас е чест да сме партньор на UEFA Champions League. И на теб. http://www.unicredit.eu/champions
----------------------------------------

Please, consider the environment before printing this e-mail.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorized to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies.
Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties.
Thank you!

Received on Tue 26 Nov 2013 - 09:26:02 CET

This archive was generated by hypermail 2.3.0 : Tue 07 Jan 2014 - 14:52:50 CET