Мейлове на БСП
BSP emails
Данни от / Data from balkanleaks.eu


Начало/First

Razdelenieto na Obshtinite

From : Eli Mileva < milevae_at_gmail.com >

Date : Sun, 14 Jun 2009 12:29:31 +0300

From : Eli Mileva < milevae_at_gmail.com >
 Date : Sun, 14 Jun 2009 12:29:31 +0300 X-Mozilla-Status : 0000
 Received : from mail-fx0-f220.google.com (mail-fx0-f220.google.com [209.85.220.220]) by pmx.abv.bg (Postfix) with ESMTP id 740C1315B05 for <dobrev_k_at_abv.bg>; Sun, 14 Jun 2009 12:29:32 +0300 (EEST)
 Received : by fxm20 with SMTP id 20so3349806fxm.23 for <dobrev_k_at_abv.bg>; Sun, 14 Jun 2009 02:29:32 -0700 (PDT)
 Received : by 10.102.234.18 with SMTP id g18mr2919783muh.74.1244971772337; Sun, 14 Jun 2009 02:29:32 -0700 (PDT)
 Message-ID : <345ec2960906140229m743940f1nbbcc2168eeac8ecf_at_mail.gmail.com>
 To : dobrev_k_at_abv.bg
 
 
 
 
 
 
 application/msword attachment: DOLNA_BANIA.doc 
 application/msword attachment: ELIN_PELIN.doc 
 application/msword attachment: IXTIMAN.doc 
 application/msword attachment: KOSTENETZ.doc 
 application/msword attachment: SAMOKOV.doc 
 application/msword attachment: ANTON.doc 
 application/msword attachment: CHAVDAR.doc 
 application/msword attachment: CHELOPECH.doc 
 application/msword attachment: GORNA_MALINA.doc 
 application/msword attachment: KOPRIVSHTITZA.doc 
 application/msword attachment: MIRKOVO.doc 
 application/msword attachment: PIRDOP.doc 
 application/msword attachment: ZLATITZA.doc 
 application/msword attachment: BOTEVGRAD.doc 
 application/msword attachment: ETROPOLE.doc 
 application/msword attachment: PRAVETZ.doc 
 application/msword attachment: BOJURISHTE.doc 
 application/msword attachment: DRAGOMAN.doc 
 application/msword attachment: GODECH.doc 
 application/msword attachment: KOSTENETZ.doc 
 application/msword attachment: SLIVNITZA.doc 
 application/msword attachment: SVOGE.doc 
 
 Received on Tue 26 Nov 2013 - 05:56:24 CET
ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ
   Проблеми:
   - безработица - 38% (особено сред ромите)
   - лошото състояние на пътищата и улиците - 17%
   - бедността/ безпаричието/ мизерият  - 11% (отново най-чувствителни
са ромите)
   - липсват линейки за бърза помощ - 7%
   - ниското равнище на заплатите в общината – 6%

   Проекти, финансирани от правителството на Сергей Станишев 2005 - 2008
г.
   • Филмов фестивал ”Зелена вълна - 21 век” по програма ФАР
   • Достойни условия за труд и реализация на хора с трайни увреждания по
програма на фонд „Рехабилитация и социална интеграция”
   • Увеличаване на младежката заетост в община Долна баня и създаване на
условия за развитие на района по програма ФАР
   • Еко - зона за отдих и туризъм - Долна баня по програма ФАР
   • Благоустрояване и изграждане на достъпна среда в гробищен парк
”Долна баня” по СИФ - МТСП
   • Детска площадка в централен парк - гр. Долна баня по програма ФАР
   • Ремонт на читалище „Рила”- Малки демонстрационни обекти
   • Ремонт на дом за деца, лишени от родителски грижи на стойност 190
000 лв. по програма „Красива България”
   • Проект „Местно и организационно развитие” по програма на Корпус на
мира
   • Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”- по програма на
Социално министерство
   • INFOREGIO - 2007 - партньори по програма ФАР
   • Rазвитие на туризма и повишаване на местния капацитет по програма на
Корпус на мира
   Предстоящи проекти следващ мандат 2009 - 2013 г.
   • Повишаване благосъстоянието на децата в община Долна баня, чрез
развитието на социални
услуги в център за обществена подкрепа по програма ФАР на стойност 135
390,10 евро
   • Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води на град
Долна баня и летовище Долна баня и изграждане на обща ПСОВ по приоритетна
ос 1: техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти към ОПОС на
МОСВ
   • Изработване на мостово съоръжение над р. Марица по път ІV - 82002 от
гр. Долна баня до разклона за с. Пчелин по Мярка 321- Основни услуги за
населението и икономиката в селските райони
   • „Да направим училището привлекателно за младите хора” по оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” към МОН
   Приоритети - бъдещи
   • Изграждане на мост над р. Марица - между Долна баня - с. Пчелин -
    с. Очуша

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
   Проблеми:
   - водоснабдяването и качеството на питейната вода - 23% (навсякъде има
подобни оплаквания, но особено много са те в с. Габра)
   - липса на канализация - 15% (най-остро стои в с. Лесново и с. Нови
хан)
   - чистотата и събирането на отпадъците -13% (най-остър в с. Елин
Пелин и Мусачево)
   - лошото състояние на пътищата и улиците - 13%
   - уличното осветление - 8%
   - безработицата - 7%
   - скъпият и нередовен транспорт - 7% (особено в с. Равно поле и с.
Габра)
   - бездомните кучета  - 6% (посочен като втори по значимост проблем в
с. Елин Пелин)

   Проекти, финансирани от правителството на Сергей Станишев 2005 - 2008
г.
   • Ремонт на сградата на община Елин Пелин по програма на МТСП чрез
проект „Красива България” на стойност 147 800 лв.
   • Ремонт на ОУ „Христо Ботев”, с. Лесново, финансирано от кралство
Нидерландия чрез проект „Красива България” на стойност 133 192 лв.
   • Ремонт на сградата на народно читалище „Възраждане”, с. Доганово,
община Елин Пелин, финансирано от кралство Нидерландия чрез проект „Красива
България” на стойност 133 192 лв.
   • Строително - ремонтни работи по покрив и фасади на ЦДГ „Здравец”,
гр. Елин Пелин, по проект на МТСП на стойност 60 000 лв.
   • Смяна на покривна конструкция и вътрешен ремонт на СОУ „В. Левски”,
гр. Елин Пелин, финансирано от Кралство Нидерландия чрез проект „Красива
България” на стойност 222 619 лв.
   • Ремонт на дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от
родителски грижи, с. Доганово, община Елин Пелин, финансирано от Кралство
Нидерландия чрез проект „Красива България” на стойност 51 047 лв.
   • В момента се завършва и работата по проект на Международен фонд
Козлодуй към МИЕ „Подобряване ефективността на улично осветление в община
Елин Пелин” на приблизителна стойност 1 000 000 лв.
   Обща стойност на изпълнените проекти: 1 747 850 лв.
   Предстоящи проекти следващ мандат 2009 - 2013 г.
   • Изграждане и функциониране на дневен център за възрастни хора в
пенсионна възраст в с. Г. Раковица, община Елин Пелин на стойност 194 170
евро по програма ФАР 2006 (МТСП)
   • Проект „Саниране и ремонт на сгради с. Нови хан” - кметство и
здравна служба - по проект на МИЕ Международен фонд Козлодуй на стойност 1
558 785 лв.
   • Проект  „Изграждане  на  елементи  на  общинската  техническа
инфраструктура - общински път и ВИК инфраструктура на с. Гара Елин Пелин”
по проект на Българска агенция за инвестиции към МИЕ на стойност 8 914 235
лв
   • Подготовка  на  инвестиционен  проект  за  „Канализационна  и
водоснабдителна системи, пречиствателна станция за отпадъчни  води  и
довеждащи колектори - с. Нови хан” на стойност 250 000 лв. по оперативна
програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”
   • Ремонт и реконструкция на читалищата в община Елин Пелин на стойност
5 244 768,92 лв. по оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013
г.”
   • Ремонт и реконструкция на образователна инфраструктура в община Елин
Пелин на стойност 3 688 814,07 лв. по оперативна програма „Регионално
развитие 2007 - 2013 г.”
   • Рехабилитация на общински път SF 01232 в извънселските участъци гр.
Елин Пелин - с. Лесново - с. Доганово на стойност 4 223 991,94 лв. по
оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.”
   • Придобиване на умения и постигане на обществена активност на
територията за потенциални местни инициативни групи в селските райони на
територията на община Елин Пелин на стойност 194 924 лв. по „Програма за
развитие на селските райони 2007 - 2013 г.”
   • Ремонт и реконструкция на дом за отглеждане и възпитание на деца,
лишени от родителски грижи в с. Доганово, община Елин Пелин на стойност 581
339,89 лв. по програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.”
   • Международно сътрудничество и обмен на най-добри практики между
община Крема, Италия и община Елин Пелин по оперативна програма „Регионално
развитие 2007 - 2013 г.” на стойност 280 392 лв.
  • Подобряване на градската среда и превенция на риска в община Елин Пелин
по оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.” на стойност 9
528 637,02 лв.

  Приоритети – бъдещи:
  • Водоснабдяване и канализация в населените места
  • Подобряване на лошото състояние на пътищата и пътната инфраструктура
  • По-голяма ангажираност от страна на инвеститорите за осигуряване на
   работна ръка работни места за от местното население
  • Защита на местното население от създаване на площадка за компостиране
   на битови отпадъци на границата на община Елин Пелин и Столична община
  • Подобряване на материалната база на училищата и детските градини в по-
   малките населени места
  • Осигуряване на достъпен и редовен транспорт за малките населени места
  • По-добра интеграция на малцинствата в населените места


ОБЩИНА ИХТИМАН
   Проблеми:
   - лошото състояние на пътищата и улиците - 21%
   - проблеми с водоснабдяването и качеството на водата - 18% (особено в
   ромския квартал на Ихтиман и с. Вакарел)
   - проблеми с канализацията - 11% (отново в ромските квартали)
   - чистотата и извозването на отпадъците - 8% (най-вече в Ихтиман)
   - липса на детски площадки -   5%
   - липсата на поминък - 4%
   - наводненията в махала Мативер (Итхиман) - 4%.

   Проекти, финансирани от правителството на Сергей Станишев 2005 - 2008
г.

   • Ремонт на ул. „Йордан Цонев”, гр. Ихтиман. Проектът е реализиран по
програма САПАРД
   • Цялостен ремонт на сградата на социален патронаж - Ихтиман по
програма „Красива Бълга-
рия” на стойност 112 227 лв.
   • Реконструкция на улично озеленяване от пл. Съединение до ул. Шипка,
гр. Ихтиман по програма „Красива България” на стойност 45 782 лв.
   • Възстановителен ремонт на детска и спортна площадки: „Градски парк -
градинката със сърничките” по програма „Красива България” на стойност 102
000 лв.
   • Ремонт на НУ „Димитър Милчев” по програма „Красива България” на
стойност 269 905 лв.
   • Изграждане на водопровод с. Белица, община Ихтиман на стойност 152
153 лв. по проект от СИФ
   • Проект „Подкрепа за интегриране и социализация на учениците от
ромската общност”, финансиран от Ромски образователен фонд
   • Основен ремонт на ОУ „Димчо Дебелянов” и откриване на нов ресурсен
център за деца със специфични потребности със средства от  общината
съвместно с Холандското посолство (програма MATRA KAP и  Алианс  за
регионални граждански инициативи София )
   • Ремонт на СОУ ”Хр.Ботев” и изграждане на физкултурен салон.
Включване на училището към централното топлоснабдяване
  • Откриване на дневен център за деца с увреждания в сградата на ЦДГ
“Радост”

   Приоритети – бъдещи:
  • Енергиината ефективност:
   - Алтернативното отопление- развитието този тип екологично чисто
  отопление – соларният парк в с. Пауново и изграждане на такъв в гр.
  Ихтиман
   - Доизграждане на топлопреносната мрежа в общината;
   - Реконструкция и саниране на ОУ „Христо Смирненски”- с. Вакарел
  • Отговаряме на икономическата криза, чрез откриване на нови работни
   места:
   - Отриване на завод за фурнети;
   - Откриване на завод на „Българска спиртоварна компания”;
   - Разширение на мината в с. Белица


ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ
   Проблеми:
   - лошото състояние на пътищата и улиците - 26%
   - проблеми с водоснабдяването и качеството на водата - 18% (особено в
гр. Костенец)
   - безработицата, няма поминък - 17% (след Долна баня това е общината,
   в която това е най-остър проблем)
   - чистотата - 12%
   - курортът е в окаяно състояние - 8%
   - лоша цялостна инфраструктура - 6%
   - проблеми с канализацията - 5%

   Силно е усещането, че общината изпада от общото  развитие  на
обществото, губи позиции в балнеотуризма и на негово място нищо не идва.

   Проекти, финансирани от правителството на Сергей Станишев 2005 - 2008
г.
   • Проект за възстановяване на пътна настилка ул.”Боровец” - гр.
Костенец по програма САПАРД, 60 000 лв.
   • Обект № 2.2 Костенец, път ІV - 82002 в участъка от 11 + 800 и км 15
+ 010 в к. к. Пчелински бани по програма ФАР на стойност 790 281,70 лв.
   • Смяна на дограма в СОУ „Св. Св. Климент Охридски” по програма
„Енергийна ефективност” към МОН на стойност 215 812 лв.
   • Реконструкция на път с. Ново село и с. Очуша, община Костенец, на
стойност 598 850,19 лв. по програма „Развитие на селските райони” към МРРБ
   • Изграждане на канализационен колектор гр. Момин проход, община
Костенец, на стойност 616 306,77 лв.
   • Ремонт на общинска болница, гр. Костенец на стойност 45 971,41 лв.,
финансиран от Кралство Нидерландия по програма „Красива България”
   • Проектът по път № ІІ - 82 от км 18,900 до км 24,250. дължина на
трасето е 0,180 - Костенец - Самоков - София. Стойността на проекта е 22
000 лв.
   • Изграждането на мост над р. Марица, р. Костенец. Средствата са
дарени от френското правителство и възлизат на стойност от 265 976 лв.
Oбща стойност на изпълнените проекти: 2 615 198,07 лв.


   Предстоящи проекти следващ мандат 2009 - 2013 г.
   • Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в
курорт Вили Костенец по програма ФАР
   • Интегрирано планиране на туристически дестинации в община Костенец -
продукт, реклама и комерсиализация - по оперативна програма „Регионално
развитие”
   • Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни битови води гр.
Костенец – Момин проход по оперативна програма „Околна среда”
   • Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в т. ч. чрез
развитие на електронното управление по ОПАК
   • Укрепване на неустойчив откос на ул. Боровец, гр. Костенец по
оперативна програма Регионално развитие”
  • Толерантност във взаимоотношенията ни по оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”

   Приоритети – бъдещи:
  • Водохващане и водопреносна мрежа
  • Инфраструктура
ОБЩИНА САМОКОВ
   Проблеми:
   - проблеми с (или липса) на канализация - 27% (много остро поставен от
ромите в Самоков и жителите на с. Драгушиново, с. Широки дол, с. Говедарци,
с. Радуил, малките селца)
   - ремонт на крайните и малки улици - 23% (ромският квартал в Самоков,
селата Доспей, Драгушиново,    малките села, Райово, Говедарци, Широки
дол)
   - чистотата/ извозването на отпадъците - 16% (гр. Самоков, с. Бели
извор, с. Марица)
   - проблеми с водоснабдяването и качеството на вода - 14% (проблем във
всички села и особено в Говедарци и Драгушиново)
   - липса или зле поддържани детски площадки - 13% (проблем най-вече за
Самоков)
   - лошо състояние на пътищата и улиците - 12% (оплакване основно в
Самоков, Райово и Широки дол)
   - чести спирания на тока - 8% (ромският квартал в Самоков, с. Бели
искър)
   - липсват паркове/ не се поддържат зелените площи -  8% (проблем
основно в гр. Самоков)

   Реализирани проекти 2005 - 2008 г.
   • Корекция на р. Стара река в регулацията на с. Белчин до влизането и
в р. Паларария на стойност 3 154 857 лв.
   • Допълнително водоснабдяване на с. Горни и Долни окол на стойност 780
000 лв. по ПУДООС и ПИП към МФ
   • Допълнително водоснабдяване с. Широки дол на стойност 226 454 лв. по
ПУДООС
   • Водопровод с. Доспей, попадащ в трасето на гл. колектор с. Доспей на
стойност 177 000 лв. по ПИП към МФ
   • Външен уличен водопровод с. Драгошиново на стойност 425 510 лв. по
ПУДООС
   • Допълнително външно водоснабдяване с. Клисура на стойност 265 336
лв. по ПУДООС
   • Реконструкция на общински път с. Шипочане - с. Гуцал на стойност 5
000 000 лв. по ОПРР „Регионално развитие”
   • Ремонт на ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” и ремонт на градски музей - гр.
Самоков на стойност 118 090,54 лв. по програма „Красива България”
   • Консервационно - реставрационни работи „Есова къща” - 75 184, 67 лв.
по програма „Красива България”
   • Цялостно асфалтиране на ул. 23 - та и ул. 24 – та в с. Широки дол на
стойност 1 000 000 лв. по програма САПАРД
Обща стойност на изпълнените проекти: 11 222 432,21 лв.

   Предстоящи проекти следващ мандат 2009 - 2013 г.
   • „Социално - образователен и културно - информационен център с
индивидуално жилищно строителство за социално слаби и безимотни роми” по
програма на Европейска банка за възстановяване и развитие
   • Общински път Говедарци - ски писта Говедарци на стойност 987 694,15
лв. по програма ФАР
   • Изграждане на ограда на комплекс „Бельова черква” на стойност 270
000 лв. по програма „Красива България”

   Приоритети – бъдещи:
   • Изграждане на магистрала Рила чрез публично-частно партньорство
   • Безвъзмездно прехвърляна в собственост на общината на ски пистите в
    зимните курорти – държавна собственост.
   • Конкретни мащабни мерки за решаване на проблемите в ромските гета.
   • Създаване на общинско ВИК дружество, като довеждащите каптажи и
    водопроводи останат държавна собственост и общините плащат такса за
    ползването им
   • Отменяне на разпореждането за закриване на сметищата / включително
    и това в гр. Самоков/ до изграждането на 56 регионални депа, за
    което има решение на Министерски съвет.
   • С цел намаляване на фрапиращата безработица в общината да се
    изгради бизнес парк или индустриална зона.
   • Развитие на децентрализацията и увеличаване правомощията на
    местната власт.
   • Разпореждането с общинска собственост да подлежи на санкция само от
    съда
   • Изграждане на ръководни органи в югозападния регион, с което да се
    създадат условия за по-пълноценно използване на европейските
    фондове.ОБЩИНА АНТОН

   Проблеми
   - лошото състояние на пътищата и улиците (не  се поддържат и
ремонтират ) - 13%
   - водоснабдяването и качеството на питайната вода - 6%
   - общото състояние на инфраструктурата и благоустрояването на -
   селището - 5%
   - недостиг на работни места в селището - 5%
   - да се разчисти и облагороди центърът и да се затвори за животни и
каруци – 4%
   Проекти, финансирани от правителството на Сергей Станишев 2005 - 2008
г.
   • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Антон на стойност 1
   597 000 лв, по програма САПАРД
   • Основен ремонт на домашен социален патронаж с. Антон на стойност 115
   442 лв. по проект от СИФ
   Обща стойност на изпълнените проекти: 1 712 442 лв.

   Предстоящи проекти следващ мандат 2009 - 2013 г.
   • Реконструкция на общински път - Пирдоп - Розино - Антон
   • Реконструкция на улици - с. Антон
   • Реконструкция на площад - с. Антон


ОБЩИНА ЧАВДАР

   Проблеми:
   - водоснабдяването и качеството на водата - 31% (един от най-острите в
областта)
   - липсата на поминък (местен) - 16%
    - лошо състояние на пътищата и улиците - 15%
   - скъп, нередовен, неудобен транспрот -12%
   -л.ипсва пречиствателна станция - 6%

   Проекти, финансирани от правителството на Сергей Станишев 2005 - 2008
г.
   • Питеен водопровод на с. Чавдар по програма ПУДООС на стойност 275
886 лв.
   • Изграждане на пречиствателна станция за питейни води с. Чавдар на
стойност 440 038,62 лв. по програма на МРРБ
   • Ремонт на ул. „Георги Димитров” на стойност 94 780 лв. по програма
САПАРД
   • Асфалтиране на улична мрежа на стойност 680 000 лв.
   • Реконструкция на водохващане на стойност 30 000 лв.
   • Изграждане на параклис „Св. Петка” на стойност 320 000 лв.
   • Подобряване на горски пътища на стойност 358 174 лв. по програма
САПАРД
   • Реконструкция на пътна връзка с.Чавдар - ГП - І - 6 -на стойност 1
045 000 лв. по програма САПАРД
   Обща стойност на изпълнените проекти: 3 243 878,62 лв.

   Предстоящи проекти следващ мандат 2009 - 2013 г.
   • Рехабилитация, реконструкция, основен ремонт и изграждане на пътна
конструкция на улична мрежа на стойност 1 951 538 лв. по „Програма за
развитие на селските райони 2007 - 2013”
   • Укрепване на свлачище, с. Чавдар на стойност 332 759 лв. по
оперативна програма „Регионално развитие”
   • Интегриран воден проект на община Чавдар, прогнозна стойност 10 000
000 лв.
   • Рехабилитация и реконструкция на местни общински пътища в община
Чавдар - прогнозна стойност 1 987 000 лв.
   • Подобряване средата на живот в община Чавдар чрез реконструкция и
изграждане на тротоари, улично осветление, обществени сгради - прогнозна
стойност 1 788 000 лв.
ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ

Проблеми:
 водоснабдяването, авариите, качеството на питайната вода - 30%
лошото състояние на пътищата и улиците - 29%
занемарено благоустрояване - 8%
проблеми с канализацията - 7%
унищожаването на горите/ незаконна сеч    - 7%
повече внимание към молбите/ жалбите на гражданите - 5%
да спрат взривовете в рудника/ къщите се напукват - 5%

Проекти, финансирани от правителството на Сергей Станишев 2005 - 2008 г.
• Благоустрояване на градинка в района на църквата на стойност 199 999,66
лв. по програма „Красива България”
• Подобряване на уличната мрежа в с.Челопеч по програма САПАРД на стойност
120 000 лв.
• Проект „Училищна библиотека в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ - равна
възможност за хора с увреждания” на стойност 7000 лв. по програма на
Агенция за хора с увреждания към МТСП
• Изграждане на пречиствателна станция за питейни води на стойност 650 000
лв. по ПИП
• Проект „Чистота и здраве в Челопеч” на стойност 35 807 евро по програма
към посолство
на Япония в Република България
• Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на стойност 600 000 лв. по
ПУДООС
• Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа ІІ етап на стойност 600 000 лв.
по ПУДООС
• Почистване на замърсени с отпадъци площи и инициатива за разделно
събиране на отпадъци на стойност 5 000 лв. по ПУДООС
• Проект „Повишаване на лесистостта на територията на община Челопеч чрез
залесяване на ерозирани и пустеещи общински земи” на стойност 307 200 лв.
по програма САПАРД
• Енергоефективна реконструкция на ОДЗ „Ханс Кр. Андерсен” с. Челопеч на
стойност 331 408 лв. по програма СИФ, МТСП
Обща стойност на изпълнените проекти: 2 892 221,66 лв.
Предстоящи проекти следващ мандат 2009 - 2013 г.
• Фамилно компостиране на стойност 32 729 евро по програма LIFE +2007
• Разработване на технически проект за управление на състоянието на водите
и изграждането на ПСОВ на стойност 631 637 лв. по оперативна програма
„Околна среда”
• Разработване на технически проект за подобряване  и  развитие  на
инфраструктурата за третиране на отпадъци на стойност 436 000 лв. по
оперативна програма „Околна среда”
• Енергийна ефективност и достъпна образователна среда, ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” на стойност 997 859,69 лв. по оперативна програма „Регионално
развитие”
• Гарантиране на прозрачна и отчетна администрация на стойност 517 610,58
лв. по оперативна програма „Административен капацитет”
• Реализация на ПЧП и внедряване на добрипрактики на стойност 502 464,92
лв. по оперативна програма „Административен капацитет”ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

Проблеми
стара или липсваща канализация - 12%
най-остро поставен в селата Долно Камарци, Чеканчево и Долна Малина
уличното осветление – 11%
Осоица, Байлово, Стъргел
проблеми с водоснабдяването и качеството на водата - 10%
Стъргел, Осоица, Долна Малина
дупките по улиците - 9%
Осоица, Чеканчево, малките села
скъп и нередовен транспорт - 7%
най-вече за София
'лошото състояние на пътната мрежа - 7%
'проблеми с отоплението   - 7%
т.е. снабдяването с дърва и въглища

Проекти, финансирани от правителството на Сергей Станишев 2005 - 2008 г.

• Възстановяване на канализационен колектор и изграждане на подпорна стена
на левия бряг на р. Макоцевска по програма ФАР на стойност 579 132,73 лв.
• Рехабилитация на улична настилка с.Априлово по програма САПАРД на
стойност 74 710,31 лв.
• Възстановяване на междуселищен път с.Априлово-с. Горна Малина по програма
САПАРД на стойност 658 464 лв.
• Подобряване топлотехническата ефективност на ОДЗ „Вяра, Надежда и Любов”
по проект от СИФ на стойност 186 542 лв.
Обща стойност на изпълнените проекти: 1 498 849,04 лв.

Предстоящи проекти следващ мандат 2009 - 2013 г.
• „Техническа помощ за изграждане на депо за сортиране и сепариране на
отпадъци” по програма ФАР, изпълняван от ЕПТИСА
• „Изграждане на довеждаща инфраструктура за бизнес зона Горна Малина” по
програма ФАР, трети етап
• Изграждане на многофункционална спортна зала на стойност 3 000 000 евро
по Програма за развитие на селските райони
• Изграждане на  магистрален  водопровод,  допълнителен  резервоар  и
рехабилитация на ВиК мрежа, с. Долно Камараци на стойност 2 100 000 евро по
Програма за развитие на селските райони
• Развитие и популяризиране на туристическия потенциал на стойност 300 000
лв. по Програма за развитие на селските райони
• Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в с. Горна Малина на
стойност 12 800 000 евро по Оперативна програма „Околна среда”
• Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на
електронното управление по Оперативна програма „ Административен капацитет”
• Реновиране на централната част на с.Горна Малина, община Горна Малина по
Мярка 322 от Програма за развитие на селските райони


ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

Проблеми
нередовно водоснабдяване, стар водопровод, замърсена питейна вода -30%
лошо състояние на пътищата и улиците - 12%
като цяло упадък на благоустройствената инфраструктура -11%
липсват нови работни места/ стагнация на пазара на труда - 10%
проблеми с канализацията - 5%
западане на туристическата привлекателност на града   - 5%

Проекти, финансирани от правителството на Сергей Станишев 2005 - 2008 г.
• Ремонти на музеите „Димчо Дебелянов”, „Лютова къща”, „Тодор Каблешков” и
„Любен Каравелов” по програма „Красива България” на обща стойност 185 814
лв., в т. ч. от собствени средства 95 829 лв.
• Пречиствателна станция за битово отпадни води по ПУДООС - МОСВ на
стойност 1 500 000 лв.
• Проект „Ремонт и реконструкция на захранващ водопровод от водохващане
Въртопа” на стойност 1 500 000 лв. по оперативна програма „Регионално
развитие”
• Проект „Изграждане на водопровод и канализация на улична мрежа” по
програма САПАРАД на стойност 1 842 572 лв.
• Ремонт на домашен социален патронаж по програма на СИФ - ПТСП на стойност
485 000 лв.,в т.ч. от собствени средства 61 572 лв.
• Ремонт на ЦДГ „Евлампия Векилова” на стойност 164 292 лв. по програма на
СИФ - МТСП
• Устойчиво развитие на туризма и устройване на екотуристически киндерланд
в Копривщица по програма ФАР на стойност 350 492 лв.
• Проект „Ремонт и реконструкция на захранващ водопровод от водохващане до
500 м куб резервоар гр. Копривщица” - ІI етап от вр. 81 до 500 куб.
резервоар - осигурено финансиране от 1 500 000 лв.
Обща стойност на изпълнените проекти: 7 528 170 лв.
Предстоящи проекти следващ мандат 2009 - 2013 г.
• Обект „Адаптация вътрешноградска водопроводна и канализационна мрежа” по
оперативна програма „Околна среда” на стойност 903 000 лв.
• Основен ремонт на къща музей „Георги Бенковски” на стойност 34 000 лв.
• Обект „Пречиствателна станция за битово - отпадни води” на стойност 1 500
000 лв. по проект на ПУДООС - МОСВ
• Захранващ водопровод и водохващане „Щириней -  Стръмна  река”  на
приблизителна стойност 980 000 лв
• Адаптация и ремонт на общежитие към  СОУ  „Любен  Каравелов”  на
приблизителна стойност 1 000 000 лв.
• Ремонт и реконструкция на захранващ водопровод от водохващане „Въртопа”
до 500 м куб резервоар гр. Копривщица - III етап на стойност 2 000 000 лв.

  • Необходими са спешно 5 000 лв за покриване на част от финасвоте нужди,
   свързани с проучването на м. „Смиловене” , на тракийски тюрзис / лятна
   резиденция на тракийски владетел І- - ІV в., като бензин за транспорт
   – 3 коли, заплащане на надници на граждани, участващи в разкопките –
   15 лв. на ден , геодезисти и реставратори.
  • В МРРБ е представен проект за авариен ремонт на захранващ водопровод
   от Шириней – Стръмна река до 500 куб м резервоар гр. Копривщица.
   Проекта е съгласуван с ВИК – София област, проведена е тръжна
   процедура и е избран изпълнител. Очаква се финансиране, за което молим
   за съдействие. Състоянието е аварийно , тъй като лятото и зимата града
   остава без вода.
  • Капиталови средства за довършване на две централни калдъръмени улици,
   на които е сменена ВИК мрежата
  • Спешно възстановяване на срутилите се дувар и обреден дом на гробищен
   парк.


ОБЩИНА МИРКОВО

Проблеми:
пътищата и улиците не се поддържат и ремонтират - 39%
лошо качество на питейната вода -38%
няма община, в която този проблем да е така остро поставен
нередовно подаване на вода - 13%
особено в Смолско и Буново
скъп, нередовен транспорт -13%
най-вече до София
проблеми с чистотата в населените места   - 11%
липса на работа, хората напускат селото -  7%
няма лекар в селото - 7%
не се усеща присъствието на МВР - 6%

  • Лошо състояние на пътищата
  • Водоснабдяване на селото
  • Забрана за сеч във вододайната зона
с. Смолско
  • Лошо състояние на пътя Смолско- Байлово
  • Осигуряване на транспорт до селото


ОБЩИНА ПИРДОП

Проблеми
лошото състояние на пътищата и улиците - 19%

откриване на нови работни места  - 13%
особено за ромите

чистотата и нередовното извозване на отпадъците - 9%

проблеми с водоснабдяването и качеството на питейната вода - 8%

некачествено и трудно достъпно здравеопазване - 5%

високи местни данъци и такси - 4%

орязване на социалните помощи - 4%
особено при ромите

Проекти, финансирани от правителството на Сергей Станишев 2005 - 2008 г.
• Реконструкция на ВВМ, гр. Пирдоп - ниска зона - 2007 г. на стойност 1 107
469 лв. по програма САПАРД
• Реконструкция на ВВМ, гр. Пирдоп - ниска зона - 2008 г. на стойност 1 071
563 лв. по програма САПАРД
• Изграждане на мост над река Пирдопска – път Пирдоп - Панагюрище - на
стойност 1 800 000 лв.
• Изграждането на шест детски площадки с модерни съоръжения за забавление и
игра
• Пречиствателна станция за питейни води с външно ел. захранване и път в с.
Душанци на стойност 950 000 лв.
• Ремонт на параклис „Св.Троица”
Обща стойност на изпълнените проекти: 4 929 032 лв.

Предстоящи проекти следващ мандат 2009 - 2013 г.
• Проект ”Техническа помощ за закриване и рекултивация на общинско депо за
битови отпадъци”, в м. Сулюманица - одобрен за финансиране от МОСВ по
оперативна програма „Околна среда”
• Микропроект „Ремонт на дом за възрастни”, одобрен за финансиране от
Социалноинвестиционния фонд
• Подобряване на екологичната инфраструктура -интегриран воден проект -
съдържащ 3 лота - „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа,
реконструкция и модернизация на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на
пречиствателна станция за отпадъчни води с извънплощадкови съоръжения и
мрежи - гр. Пирдоп”  • Водохващане и водоснабдяване – Въртока
  • Доизграждане и пускане на регионалното сметище
  • Рехабилитация на пътя Пирдоп -ДушанциОБЩИНА ЗЛАТИЦА

Проблеми:
Проблеми
пътищата и улиците не се поддържат и ремонтират - 38%
проблеми с чистотата и отпадъците   - 19%
лошо водоснабдяване/ стари и авариращи водопроводи - 11%
няма сметище - 9%
уличното осветление - 7%
проблеми с канализацията - 7%
слаба местна власт - 6%
градът е западнал   - 5%   • Завършване на строежа на училището
   • Пътят Златица- Църквище
   • Водопровода в с.Карлиево
   • Водохващането в Църквище
   • Пътят Петрич- Смолско-Байлово


ОБЩИНА БОТЕВГРАД
Проблеми
лошо състояние на пътищата и улиците  - 12%

чистотата на населените места -  11%
(особено Ботевград и с. Литаково)

проблеми с водоснабдяването и качеството на питейната вода - 8%
най-остро поставен в с. Трудовец и с. Врачеш

уличното осветление - 7%
с. Литаково и най-малките села

безработицата - 6%
проблем най-вече за ромите

няма пречиствателна станция - 5%
не знам защо е остро поставен в с. Трудовец (?)

Проекти, финансирани от правителството на Сергей Станишев 2005 - 2008 г.
• „Равнопоставеност на хората с увреждания в община Ботевград” по програма
ФАР на стойност 32 882 лв.
• Проект „Инвестираме в нашите деца” на стойност 5 834 597,72 лв. по
оперативна програма „Регионално развитие”
• Изграждане на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” по проект на Министерство на
образованието на стойност от 1 000 000 лв.
• Изграждане на мост с. Скравена, община Ботевград, дарение от Френското
правителство по
програма на Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет на стойност 154 000 лв.
• Изграждане на път Е 79 Мездра - Ботевград, финансирано от  фонд
„Републиканска пътна
инфраструктура” на стойност 85 000 000 лв.
• Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Ботевград на стойност 4
721 818,65 лв. по оперативна програма „Регионално развитие”
• Проект „Дневен център за възрастни хора на пенсионна възраст, чрез
предоставяне на медицински, образователни и социални услуги” на стойност
318 147,75 лв. по програма ФАР
• „Осигуряване на пълна проектна готовност за изграждане на нова ГПСОВ -
Ботевград и довеждащи колектори към нея” по оперативна програма „Околна
среда” на стойност 252 547,42 лв.
Обща стойност на изпълнените проекти: 97 313 993,54 лв.

Предстоящи проекти следващ мандат 2009 – 2013 г.
• Проект „Оптимизиране на читалищната инфраструктура в община Ботевград -
инвестиции в културното и развитие” на стойност 5 897 736,62 лв. по
Oперативна програма „Регионално развитие”
• Проект „Подобряване на градската среда в подкрепа на устойчиво и
интегрирано развитие на община Ботевград” на стойност 9 860 969,22 лв. по
Oперативна програма „Регионално развитие”- Превенция на риска


  • Изграждане на технологичен център по нанотехнологии
  • Изграждане на пречиствателна станция за питейна вода
  • Благоустрояване на градския парк
  • Изграждане на нова спорта зала
  с. Трудовец
  • Извършване на ремонтни дейности по проекта на МРРБ- отстраняване на
   последствията от наводненията през 2007 г. ???
  с. Врачеш
  • Изграждане на спортен комплекс
  • Издигане на кандидатурата на др. Николай Райковски за кмет на селото
  с. Скравена
   • Ремонта на паметника Костница
  с. Литаково
   Довършване на пречиствателната станция за питейна вода
  с. Гурково
  с. Рашково
   • Ремонт на сградата на читалището
  с. Радотина
   • Изграждане на есперантски комплекс в сградата на училището
  с. Краево
   • Изграждане на търговски комплекс


ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
Проблеми
чистотата и нередовното извозване на отпадъците - 19%
основно в гр. Етрополе

откриване на нови работни места/ липса на работа - 14%

лошото състояние на пътната мрежа и улиците - 14%

лошото качество на питейната вода - 9%

зле работещата пречиствателна станция - 8%

липса или зле работеща канализация - 5%
особено остро поставен в най-голямото село - Лопян

Проекти, финансирани от правителството на Сергей Станишев 2005 - 2008 г.
• Строително - ремонтни работи в сградата на ОУ „Христо Ботев” по програма
„Красива България” на стойност 119 820,00 лв.
• През 2007 година беше извършено изграждането на котелна инсталация на ЦДЯ
”Калина Вескова” по програма „Красива България” на стойност 25 194 лв.
• Изграждането на главни клонове – вътрешна водопроводна мрежа, проект по
програма САПАРД на стойност 1 800 000 лв.
• Рехабилитация на първостепенен местен път бул. „Малък Искър” по програма
ФАР на стойност 683 631 лв.
Обща стойност на изпълнените проекти: 2 628 645 лв.
Предстоящи проекти следващ мандат 2009 - 2013 г.
• „Техническа помощ за интегриран инвестиционен проект във водния сектор на
град Етрополе по оперативна пргорама „Околна среда” на стойност 1 458 000
лв.
• „Да направим училището привлекателно за младите хора” - „Да запазим
човешките ценности и красотата на природата” на стойност 194 092,42 лв. по
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Мярка 4.2.03
ОБЩИНА ПРАВЕЦ
Проблеми:
лошото състояние на пътищата и улиците - 23%
особено остро поставен в с. Осиковица, Джурово, Разлив и по-малките села
липса на добре платена работа / поминък/ - 17%
лошо водоснабдяване и качество на питейната вода - 14%
особено в Осиковица и Джурово
проблеми с чистотата и извозване на отпадъците'  - 10%
общ за всички села
уличното осветление - 9%
най-остро поставен в с. Видраре и с. Джурово
висока престъпност - 9%
става дума за ръст на ромската престъпност най-вече в малките села, Видраре
и Джурово
прекалено многото роми   - 7%
Правец е общината, в която най-често се среща този проблем. Към общината
има приток на роми от други райони и това активира анти-ромските настроенияПроекти, финансирани от правителството на Сергей Станишев 2005 - 2008 г

•Довършване на дневен център за възрастни и хора с увреждания, община
Правец. Проектът е по програма на Световна банка ( Международна банка за
възстановяване и развитие ) и МТСП - „Социалноинвестиционен фонд” и е на
стойност 254 066,40 лв.

• Преустройство на сградата на бивша детска ясла за нуждите на домашен
социален патронаж, гр. Правец. Проектът е по програма на Световна банка (
Международна  банка  за  възстановяване  и  развитие  )  и  МТСП  -
„Социалноинвестиционен фонд”, на стойност от 140 959 лв.

• Ремонт на сградата на ГПЧЕ „Ал. Константинов” и ОУ „В. Левски” - гр.
Правец по оперативна програма „Регионално развитие”. Стойността на проекта
е 950 296,33 лв.
Обща стойност на изпълнените проекти : 1 345 321,73 лв.


  • Реконструкция на водопроводна мрежа- Разлив и Равнище
  • Изграждане на канализационен колектор- гр.Правец
  • Реконструкция на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води-
   Осиковица и Джурово
  • Изграждане а защитено жилище за деца с увреждания „Св.Панталеймон” -
   с.Видраре


ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

Проблеми

чистотата, редовното извозване на отпадъците - 20%
Божурище изглежда най-засегната от този проблем община в областта
лошото състояние на пътищата и улиците -17%
скъпият и нередовен транспорт   - 10%
не само на територията на общината, но и до София, където много от хо

From : Eli Mileva < milevae_at_gmail.com >

Date : Sun, 14 Jun 2009 12:29:31 +0300

Ако цените нашата работа подкрепете сайта с дарение или покупка на рекламен продукт
epay_logo
paypal_logo
bitcoin
Bitcoin
subscribe-paypal kasket-bivol