Мейлове на БСП
BSP emails
Данни от / Data from balkanleaks.eu


Начало/First

[Fw: Инфо инвестиционен кредит ]

From : Mariana Manolova < m.manolova_1972_at_abv.bg >

Date : Mon, 11 Feb 2013 13:33:35 +0200 (EET)

From : Mariana Manolova < m.manolova_1972_at_abv.bg >
 Date : Mon, 11 Feb 2013 13:33:35 +0200 (EET) X-Mozilla-Status : 0001
 Received : from mail31.abv.bg (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by mail31.abv.bg (Postfix) with ESMTP id E186017C29 for <dobrev_k_at_abv.bg>; Mon, 11 Feb 2013 13:33:35 +0200 (EET)
 To : dobrev_k_at_abv.bg
 Message-ID : <340595789.71471.1360582415919.JavaMail.apache_at_mail31.abv.bg>
 X-Originating-IP : 83.228.5.183
 
 
 
 
 
 
Това е официалният вариант на инвестиционният кредит, като след това сме говорили за 6 % лихвен процент, а не 7%.
 
 
 attached mail follows: 
 
 
Здравей Марианка, изпращам информация за инвестиционен кредит. Размера е условен, тъй като не знам колко точно ще е ……. Изпращам и примерен погасителен план за срок от 10 години.
 За въпроси и коментари оставам на разположение. Посочените лихвите и такси са тези които със сигурност мога да постигна….можем по-принцип да се борим и по надолу, но няма да е нещо съществено
 Вили
 Параметри
 ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ
 Цел на кредита
 1. За рефинансиране на инвестиционен кредит към КТБ
 
2. За рефинансиране на заеми от др.кретитори
 Валута
 BGN
 Размер
 2 000 000
 До 80% от стойността на одобрения за финансиране инвестиционен проект, без ДДС.
 При рефинансиране
 Допуска се, включително и финансиране на такси и комисионни, свързани с предсрочното погасяване на рефинансираната експозиция.
 Собствено участие
 1. Не по-малко от 20% от размера на кредитираната сделка.
 Усвояване
 Честота на усвояване
 1. Еднократно – усвояването следва да бъде извършено не по-късно от 3 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит;
 Издължаване
 Максимален срок
 1. До 10 години, считано от датата на подписване на договора за кредит – за ново строителство, разширяване, реконструкция и придобиване на недвижима собственост за нуждите на бизнеса;
 Гратисен период за главницата
 1. До 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит – за ново строителство, разширяване, реконструкция и придобиване на недвижима собственост за нуждите на бизнеса;
 Начин на погасяване
 Съобразно договорен с договора за кредит погасителен план:
 
1. Намаляващи месечни вноски;
 
2. Индивидуален план на погасяване;
 Честота на погасяване
 Периодични погасителни вноски с честота от 1 месеца.
 Падеж
 На определена в договора в договора за кредит дата
 Предсрочно издължаване
 Допуска се след заплащане върху предсрочно погасявания дълг по кредита на комисиона за предсрочно погасяване съобразно Тарифата на Банката.
 Лихвени условия
 7 % годишна лихва
 Лихвен процент за редовен дълг
 Вид лихва
 Плаващ лихвен процент.
 Метод на изчисляване на лихвата
 Реален брой дни/360 дни
 База за начисляване
 Редовна главница
 Честота на погасяване
 Съгласно договорен с клиента погасителен план.
 Дата на падеж
 Съгласно договорен с клиента погасителен план.
 Гратисен период за лихвата
 -
 Лихва за просрочена главница
 Формиране на лихвата
 Съгласно действащия към момента бюлетин за минималния размер на лихвените нива по кредитни продукти Банкиране на дребно.
 Вид лихва
 Плаващ лихвен процент.
 Метод на изчисляване на лихвата
 Реален брой дни/360 дни
 Формиране на лихвата
 Съгласно действащия към момента бюлетин за минималния размер на лихвените нива по кредитни продукти Банкиране на дребно.
 Вид лихва
 Плаващ лихвен процент.
 Метод на изчисляване на лихвата
 Реален брой дни/360 дни
 Такси и комисиони
 Такса за първоначален преглед на искане за кредит
 0,15 % мин.300 лева, мах.5000 лева
 Еднократна комисиона за управление
 1 %
 Комисиона за управление за всяка година
 0,5 %
 Комисиона за ангажимент
 1 % годишно - от датата на договора до първо усвояване на кредита
 Комисиона за предсрочно погасяване на кредит
 По Тарифа към момента на погасяването
 6. Обезпечение
 Хотелски комплекс „Белчин Гардън“.
 
Изисква се имуществена застраховка на обезпечението от съгласувана с Банката застрахователна компания срещу минимум следните рискове: пожар, експлозия, наводнение, природни бедствия, в т.ч. земетресение.
 Поздрави
 ----------------------------------------
 
Виолетка Стойкова
 
Търговски мениджър
 УниКредит Булбанк АД
 
Бизнес център София Батенберг
 
ул."Княз Александър І" № 12
 
1000 София, България
 
Phone: + 359 2 9357 828; Fax: + 359 2 9357 810
 
Cell.: + 359 894 500 395
 
mailto:violetka.stoykova_at_unicreditgroup.bg
 http://www.unicreditbulbank.bg 
 УниКредит. За нас е чест да сме партньор на UEFA Champions League. И на теб. http://www.unicredit.eu/champions 
 
----------------------------------------
 Please, consider the environment before printing this e-mail.
 This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient you are not authorized to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies.
 
Any use, distribution, reproduction or disclosure by any person other than the intended recipient is strictly prohibited and the person responsible may incur penalties.
 
Thank you!
 
 
 
 application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document attachment: RepaymentSchedule[1].docx 
 
 Received on Tue 26 Nov 2013 - 09:26:02 CET            Погасителен план
                    

Тип на кредита: 	инвестиционен
Дата на отпускане: 	08.11.2012
Дата на първо погашение: 	08.12.2012
Крайна дата: 	08.11.2022
Срок на кредита: 	10 години
Сума на кредита: 	2000000 	BGN
Усвояване: 	еднократно
Вноски: 	намаляващи
Период на погашения: 	всеки месец
Годишен лихвен процент: 	7 %
Такса разглеждане искане за кредит: 	3000 	BGN
Комисиона управление - еднократна: 	1 %
Такса управление за всяка следваща година: 	0.5 % (Годишно плащане)
Кредитна застраховка: 	Стандартна
Разходи стандартна застраховка: 	0.11%. (Годишно изплащане)


                  Дата
              Погасителна
                 Вноска
                Главница
                 Лихва
                 Такси
                Застрах.
                 Премии
             Остатъчен Дълг
08.11.2012
                                    23000.00
                                      0.00
                                      0.00
                                    23000.00
                                      0.00
                                   2000000.00
08.12.2012
                                    28553.34
                                    16666.67
                                    11666.67
                                      0.00
                                     220.00
                                   1983333.33
08.01.2013
                                    28621.76
                                    16666.67
                                    11955.09
                                      0.00
                                      0.00
                                   1966666.66
08.02.2013
                                    28521.30
                                    16666.67
                                    11854.63
                                      0.00
                                      0.00
                                   1949999.99
08.03.2013
                                    27283.34
                                    16666.67
                                    10616.67
                                      0.00
                                      0.00
                                   1933333.32
08.04.2013
                                    28320.37
                                    16666.67
                                    11653.70
                                      0.00
                                      0.00
                                   1916666.65
08.05.2013
                                    27847.23
                                    16666.67
                                    11180.56
                                      0.00
                                      0.00
                                   1899999.98
08.06.2013
                                    28119.45
                                    16666.67
                                    11452.78
                                      0.00
                                      0.00
                                   1883333.31
08.07.2013
                                    27652.78
                                    16666.67
                                    10986.11
                                      0.00
                                      0.00
                                   1866666.64
08.08.2013
                                    27918.52
                                    16666.67
                                    11251.85
                                      0.00
                                      0.00
                                   1849999.97
08.09.2013
                                    27818.06
                                    16666.67
                                    11151.39
                                      0.00
                                      0.00
                                   1833333.30
08.10.2013
                                    27361.11
                                    16666.67
                                    10694.44
                                      0.00
                                      0.00
                                   1816666.63
08.11.2013
                                    27617.13
                                    16666.67
                                    10950.46
                                      0.00
                                      0.00
                                   1799999.96
08.12.2013
                                    36364.67
                                    16666.67
                                    10500.00
                                    9000.00
                                     198.00
                                   1783333.29
08.01.2014
                                    27416.21
                                    16666.67
                                    10749.54
                                      0.00
                                      0.00
                                   1766666.62
08.02.2014
                                    27315.74
                                    16666.67
                                    10649.07
                                      0.00
                                      0.00
                                   1749999.95
08.03.2014
                                    26194.45
                                    16666.67
                                    9527.78
                                      0.00
                                      0.00
                                   1733333.28
08.04.2014
                                    27114.82
                                    16666.67
                                    10448.15
                                      0.00
                                      0.00
                                   1716666.61
08.05.2014
                                    26680.56
                                    16666.67
                                    10013.89
                                      0.00
                                      0.00
                                   1699999.94
08.06.2014
                                    26913.89
                                    16666.67
                                    10247.22
                                      0.00
                                      0.00
                                   1683333.27
08.07.2014
                                    26486.11
                                    16666.67
                                    9819.44
                                      0.00
                                      0.00
                                   1666666.60
08.08.2014
                                    26712.97
                                    16666.67
                                    10046.30
                                      0.00
                                      0.00
                                   1649999.93
08.09.2014
                                    26612.50
                                    16666.67
                                    9945.83
                                      0.00
                                      0.00
                                   1633333.26
08.10.2014
                                    26194.45
                                    16666.67
                                    9527.78
                                      0.00
                                      0.00
                                   1616666.59
08.11.2014
                                    26411.58
                                    16666.67
                                    9744.91
                                      0.00
                                      0.00
                                   1599999.92
08.12.2014
                                    34176.00
                                    16666.67
                                    9333.33
                                    8000.00
                                     176.00
                                   1583333.25
08.01.2015
                                    26210.65
                                    16666.67
                                    9543.98
                                      0.00
                                      0.00
                                   1566666.58
08.02.2015
                                    26110.19
                                    16666.67
                                    9443.52
                                      0.00
                                      0.00
                                   1549999.91
08.03.2015
                                    25105.56
                                    16666.67
                                    8438.89
                                      0.00
                                      0.00
                                   1533333.24
08.04.2015
                                    25909.26
                                    16666.67
                                    9242.59
                                      0.00
                                      0.00
                                   1516666.57
08.05.2015
                                    25513.89
                                    16666.67
                                    8847.22
                                      0.00
                                      0.00
                                   1499999.90
08.06.2015
                                    25708.34
                                    16666.67
                                    9041.67
                                      0.00
                                      0.00
                                   1483333.23

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
08.09.2022
                                    16968.06
                                    16666.67
                                     301.39
                                      0.00
                                      0.00
                                    33332.94
08.10.2022
                                    16861.11
                                    16666.67
                                     194.44
                                      0.00
                                      0.00
                                    16666.27
08.11.2022
                                    16766.73
                                    16666.27
                                     100.46
                                      0.00
                                      0.00
                                      0.00
Общо
                                   2784972.83
                                   2000000.00
                                   715762.83
                                    68000.00
                                    1210.00
                                        


Представеният погасителен план е примерен и съкратен и е изготвен при лихвен процент, действащ към датата на изготвянето му, формиран като базисен лихвен процент (лихвен индекс), завишен с надбавка.
Лихвеният процент се променя/остава постоянен в зависимост от избрания от клиента план за погасяване при условия, предвидени в договора за кредит.
Съгласно Закон за Данък върху Застрахователните Премии /ЗДЗП/ от 01.01.2011 г. се начислява „Данък застрахователна премия" в размер на 2% от застрахователната премия по застраховка „Имуществена протекция".

From : Mariana Manolova < m.manolova_1972_at_abv.bg >

Date : Mon, 11 Feb 2013 13:33:35 +0200 (EET)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта с дарение или покупка на рекламен продукт
epay_logo
paypal_logo
bitcoin
Bitcoin
subscribe-paypal kasket-bivol