Мейлове на БСП
BSP emails
Данни от / Data from balkanleaks.eu


Начало/First

Коригирано писмо за предоставяне на достъп

From : Georgi Kalpachki < kalpachki_at_abv.bg >

Date : Wed, 13 Mar 2013 14:00:14 +0200 (EET)

From : Georgi Kalpachki < kalpachki_at_abv.bg >
 Date : Wed, 13 Mar 2013 14:00:14 +0200 (EET) X-Mozilla-Status : 0001
 Received : from nm23.abv.bg (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by nm23.abv.bg (Postfix) with ESMTP id 7931E239D53; Wed, 13 Mar 2013 14:00:14 +0200 (EET)
 To : Добрев <dobrev_k_at_abv.bg>, Пирин ват <pirin_vat_at_mail.bg>, ТЕРА КАП <tera_cap_at_abv.bg>
 Message-ID : <1761125591.186181.1363176014494.JavaMail.apache_at_nm23.abv.bg>
 X-Originating-IP : 213.91.170.33
 
 
 
 <BR/><BR/>-----------------------------------------------------------------<BR/>
 
<a href=" http://a.abv.bg/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=173457__zoneid=63__oadest=http://www.carmarket.bg/prodavam " target="_blank">Намери купувач за твоята кола лесно!</a>
 
<div style="display:none;">
 
<img src=" http://a.abv.bg/www/delivery/lg.php?bannerid=173457&campaignid=3867&zoneid=63 " />
 
</div>
 
 
 
 application/octet-stream attachment: Zayavlenie_Tera_Investmant_GK.doc 
 
 Received on Tue 26 Nov 2013 - 09:48:39 CET

  Изх. № ...............................
                 До
                 чез разпределение българия ад
                 гр. София 1309
                 ул. „Цар симеон” № 330
                 ЗАЯВЛЕНИЕ
      ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРИНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП
           ДО ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА


от „Тера Инвестмънт” ООД, ЕИК:175426011, седалище и адрес на управление:
гр. София, ж.к. Люлин 5, бл.546, вх.А, ап.55 с управител Петър Иванов
Иванов.
   Уважаеми г-н Директор,
във връзка с предоставената ни законова възможност от ЗЕ и ПТЕЕ за смяна на
Доставчика (Търговеца) на електрическа енергия. Моля да ни отговорите за
изпълнението на условията за смяна на Доставчика  по  отношение  на
разпределителната мрежа съгласно „Правилата за измерване на количеството
електрическа енергия” и на „Правилата за условията и реда за достъп до
електропреносната и електроразпределителните мрежи”.
   Моля да бъде издадено Удостоверение ,
за предоставяне на достъп до електроразпределителната мрежа собственост на
„ЧЕЗ Разпределение България” АД съгласно ПТЕЕ за описания по-долу обект:
    – адрес – к.к. Белчин Бани, общ. Самоков, х-л „Белчин Гардън”,
     собственост на „Тера Инвестмънт” ООД;
    – абонатен № 0300310066 и съответно електромер с фабр. № 3394416;
    – абонатен № 03600043 и съответно електромер с фабр. № 62000567;
    – абонатен № 03511064 и съответно електромер с фабр. № 4081564;


   Приложение:
  1. Актуално състояние на „Тера Инвестмънт” ООД.

                                 С УВАЖЕНИЕ,

                        .............................
                                ПЕТЪР ИВАНОВ
                                  УПРАВИТЕЛ

                          НА „ТЕРА ИНВЕСТМЪНТ” ООД

From : Georgi Kalpachki < kalpachki_at_abv.bg >

Date : Wed, 13 Mar 2013 14:00:14 +0200 (EET)

Ако цените нашата работа подкрепете сайта с дарение или покупка на рекламен продукт
epay_logo
paypal_logo
bitcoin
Bitcoin
subscribe-paypal kasket-bivol